Juhatus ja nõukogu

Omniva juhatuse ja nõukogu liikmed on kogenud eksperdid, kel kõigil on ainulaadsed oskused ja teadmised, tänu millele suudame pakkuda oma klientidele parimaid võimalikke teenuseid ja tooteid. Tutvu lähemalt meie inimestega.

Juhatus

Mart Mägi
Juhatuse esimees
Gusts Muzikants
Juhatuse liige
Kommertsjuht
Heiki Raadik
Juhatuse liige
Finants- ja riskijuht
Kastytis Valantinas
Juhatuse liige
Operatsioonide juht
Martti Kuldma
Juhatuse liige
Innovatsiooni- ja tehnoloogiajuht
Mari-Liis Küppar
Kliendikogemuse ja turunduse juht
Sven Kukemelk
Rahvusvahelise äri juht
Jane Etverk
Muutuste ja personalijuht
Reelika Lepp
Kommunikatsioonijuht

Nõukogu

Helo Meigas
Nõukogu esimees
Madis Laansalu
Nõukogu aseesimees
Rainer Osanik
Nõukogu liige
Rasmus Ruuda
Nõukogu liige
Toomas Talts
Nõukogu liige

Auditikomitee

Auditikomitee on nõukogu moodustatud tööorgan, kelle ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalvega seotud küsimustes. Auditikomitee teostab järelevalvet järgmistes valdkondades:

• raamatupidamise põhimõtetest juhindumine;
• finantseelarve ja -aruandluse koostamine ja kinnitamine;
• välisauditi teostamise piisavus ja tõhusus;
• sisekontrollisüsteemi arendamine ja toimimine (s.h. riskide juhtimine);
• tegevuse seaduslikkus.

Rainer Osanik
Auditikomitee esimees
Helo Meigas
Auditikomitee liige
Madis Laansalu
Auditikomitee liige

ESG komitee

ESG komitee on AS Eesti Post nõukogu poolt moodustatud nõuandev organ, mille põhiülesandeks on nõukogu toetamine Omniva jätkusuutlikkuse strateegia, seotud eesmärgistamise, tegevusplaanide ja investeeringute analüüsil, jälgimisel ja kinnitamisel. Komitee fookuses on nii keskkonna, sotsiaalse vastutuse kui juhtimislikud teemad, sh õiglaste, läbipistvate ja ettevõtte eesmärke arvestavate tasustamispõhimõtetega seotud otsused.

Madis Laansalu
ESG komitee esimees
Helo Meigas
ESG komitee liige
Rainer Osanik
ESG komitee liige

Nõukogu, auditikomitee ja ESG komitee liikmete tasud

Ainuaktsionäri 19. juuli 2017 otsusega nr 1.1-5/17-041 on kehtestatud ASi Eesti Post nõukogu esimehe tasuks 1 200 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 600 eurot kuus.

Rahandusministri 16. novembri 2017 määruse nr 87 „Riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete ning riigi osalusega äriühingu nõukogu organi töös osalevate nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad” kohaselt määras ainuaktsionär 23. novembri 2017 otsusega nr 1.1-5/17-073 nõukogu liikmele auditikomitee koosoleku toimumise kuu täiendavaks tasuks 25% äriühingu nõukogu liikme tasust ja auditikomitee esimehele eeltoodud tasust 50% suurema tasu ning 02. märtsi 2022 otsusega nr 1.1-5/22-006 nõukogu liikmele tasustamiskomitee koosoleku toimumise kuu täiendavaks tasuks 25% äriühingu nõukogu liikme tasust ja tasustamiskomitee esimehele eeltoodud tasust 50% suurema tasu.

Täiendavat tasu makstakse auditikomitee ja tasustamiskomitee koosolekul osalemise kuu eest, mil liige osales koosolekul. Nõukogu organite tegevuses osalemise eest määratud summaarne tasu kuus ei või ületada 50% nõukogu liikmele määratud nõukogu liikme tasust, organi esimehele 75% nõukogu liikmele määratud nõukogu liikme tasust.